Adatvédelmi tájékoztató

Az álláspályázó a személyes adatai megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az N-Ware Kft., mint Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Adatkezelő a pályázó álláshirdetésre történő jelentkezése során a pályázó személyes adatait - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint – az alábbiakban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Értelmező rendelkezések

Adatkezelő: az N-Ware Kft (székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 26., cégjegyzékszám: 01-09-921789), amely önállóan az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozó: az N-Ware Kft (székhely: 1139 Budapest, Gömb u. 26., cégjegyzékszám: 01-09-921789).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1. Milyen adatokat kezelünk?

Az Adatkezelő a saját weboldalán (http://n-ware.hu/karrier/) elhelyezett jelentkezési űrlapot használ, a pályázók ennek igénybevételével jelentkezhetnek a meghirdetett álláshelyekre. Az N-Ware Kft. adatkezelési nyilvántartási száma:

NAIH-92554/2016.

A jelentkezés során az Adatkezelő a pályázó alábbi adatait kezelheti:

a) pályázó neve;

b) pályázó telefonszáma;

c) pályázó e-mail címe;

d) egyéb, a pályázó által megadott adatok (pl. weboldal, önéletrajz, motivációs levél, havi fizetési igény).

A jelentkezésre a weboldalon keresztül kerül sor, amelyet az Adatkezelő elektronikus formában tárol el.

A pályázati anyagában megadott személyes adatai hitelességéért, pontosságáért és valódiságáért a felelősség a pályázót terheli.

2. Mi az adatkezelés célja, jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja: a pályázó Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: az N-Ware Kft. új munkatársainak kiválasztása, ennek körében az álláspályázat elbírálása, illetve a kiválasztási folyamatban résztvevő munkatársak döntésének elősegítése (beleértve annak lehetőségét is, hogy az Adatkezelő kapcsolatba lép a pályázó által megnevezett referencia-személlyel).

Az adatkezelés célja az 1. pontban meghatározott adatok tekintetében:

a) az a)-c) pontok esetén a pályázó azonosítása, a pályázóval való kapcsolattartás,

b) a d) pont esetén a betöltendő munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettség ellenőrzése.

Kik ismerhetik meg pályázatát?

Pályázati anyagát csak az eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg, kezelhetik [a kiválasztási folyamatban résztvevő munkavállalók, a leendő munkáltatói jogkör gyakorlói, Adatfeldolgozó].

A pályázó személyes adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli, a pályázó tudta és hozzájárulása nélkül információt nem továbbít illetéktelen harmadik személy részére.

3. Hogyan és mennyi ideig kezeljük pályázati anyagát?

Jelen tájékoztató elfogadásával a pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az Adatkezelő a pályázó jelentkezésének közlése napjától a pályázó törlési kérelméig kezelje (különösen gyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja, felhasználja, lekérdezze, törölje stb).

A pályázó külön hozzájárulása esetén az Adatkezelő – amennyiben a pályázó végzettsége, tapasztalata alapján úgy ítéli meg – a pályázó pályázati anyagát jövőbeni bármely álláslehetőségéhez felhasználhatja, továbbá a pályázót ebből a célból megkeresheti, értesítheti.

A pályázó tudomásul veszi, hogy hozzájárulása nem keletkeztet automatikus kötelezettséget az Adatkezelő számára, hogy aktuális álláshirdetéseinél figyelembe vegye a pályázó korábbi pályázati anyagát, és nem keletkeztet kötelezettséget arra sem, hogy a pályázó számára álláslehetőséget biztosítson,

Azonos pályázótól különböző konkrét álláspályázat(ok)ra beérkező dokumentumok esetén az Adatkezelő a legutolsó dátummal beérkezett pályázati anyagot veszi figyelembe jövőbeni álláshirdetéseinél.

A pályázó bármikor kérheti a személyes adatai törlését a info@n-ware.hu e-mail címen.

Pályázó tudomásul veszi, hogy nem tartozik az adatkezelés körébe az az adat, amely a pályázó korábbi pályázati anyagának elutasítására, annak okára vonatkozik.

Amennyiben a pályázó munkaviszonyt létesít az Adatkezelővel, abban az esetben pályázati anyaga a személyi anyagának részét képezi, amit a jogszabályokban, illetve az Adatkezelő belső szabályzataikban foglalt ideig, az abban megfogalmazott céloknak megfelelően kezeli.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy anonimizált módon a pályázó pályázati adatainak főbb paramétereit statisztikai célokra felhasználja.

4. Kihez fordulhat személyes adatai kezelésével kapcsolatosan?

Az álláspályázó az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy zárolását kérheti, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Név: N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft.

Cím: 1139 Budapest, Gömb u 26.

E-mail: info@n-ware.hu

A pályázó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

5. Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatosban?

A pályázó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése vagy annak közvetlen veszélye esetén bejelentéssel élhet, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Info tv. 22.§- ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

6. Hogyan tároljuk személyes adatait, illetve hogyan biztosítjuk azok védelmét?

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a pályázó személyes adatait elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő az Infotv. hatályos előírásainak megfelelően gondoskodik a pályázó személyes adatainak biztonságáról, és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek személyes adatai védelmének biztosításához szükségesek.

Cégünk egyedi szoftverfejlesztéssel, felhő alapú szolgáltatásokkal, munkaerő-kihelyezéssel foglalkozik. Nemcsak megtervezzük és kivitelezzük a rendszert, hanem segítünk a bevezetésében is. Számos referenciánk tanúskodik a projektek sikeres kivitelezéséről. 15 éve együtt dolgozó, profi, összeszokott csapat dolgozik a háttérben azon, hogy megértsék az ügyfelek problémáját, és megtalálják rá a legmegfelelőbb megoldást. Gyorsan tudunk alkalmazkodni a változó igényekhez és környezethez, így semmilyen projektet nem hagyunk veszni.
1139 Budapest, Gömb utca 26.
Budapest
Hungary
1139
Budapest